Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen op 11 oktober 2022.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

a. Online met Marinka: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Online met Marinka gevestigd aan Dr. Schaepmanstraat 42 te Ulft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80301428;

b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Online met Marinka;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Online met Marinka en de opdrachtgever;
d. werkzaamheden: de werkzaamheden die Online met Marinka in opdracht van de opdrachtgever uitvoert;
e. website: de website: www.onlinemetmarinka.nl die door Online met Marinka wordt beheerd.
f. leeromgeving: de leeromgeving www.leeromgeving.onlinemetmarinka.nl die door Online met Marinka wordt beheerd en waarop trainingen en cursussen geplaatst worden.
g. deelnemer: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat met Online met Marinka een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2. Algemeen

2.1.  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Online met Marinka en de opdrachtgever.

2.2.  De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Online met Marinka, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig  indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.  Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Online met Marinka vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6.  Gedurende de overeenkomst heeft Online met Marinka het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.7.  Indien Online met Marinka niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Online met Marinka het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8.  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1.  Alle aanbiedingen en offertes van Online met Marinka zijn vrijblijvend.

3.2.  De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Online met Marinka opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Online met Marinka haar aanbieding baseert.

3.3.  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Online met Marinka daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Online met Marinka anders aangeeft.

3.4.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Online met Marinka niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5.  Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden Online met Marinka niet.

3.6.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand:

a. nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan Online met Marinka heeft geretourneerd; of
b. nadat de opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Online met Marinka.

Artikel 5. Annulering

5.1.  Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden
annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van Online met Marinka, of 25% van het totaal bedrag van de offerte waar een overeenkomst voor is.

5.2.  Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

5.3.  De opdrachtgever is geen annuleringskosten aan Online met Marinka verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.

5.4.  Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6. Opzegging

6.1. De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1.  Online met Marinka zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.2.  Online met Marinka voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.

7.3.  Online met Marinka heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

7.4.  Online met Marinka kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.

7.5.  Online met Marinka kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

7.6.  Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Online met Marinka afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. Online met Marinka is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.

7.7.  Online met Marinka zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens

en zaken, waarvan Online met Marinka aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Online met Marinka worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Online met Marinka zijn verstrekt, heeft Online met Marinka het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2.  De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

8.3.  De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Online met Marinka voorgeschreven specificaties.

8.4.  Indien de opdrachtgever aan Online met Marinka informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

8.5.  De opdrachtgever dient Online met Marinka alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

8.6.  De opdrachtgever vrijwaart Online met Marinka voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

8.7.  De opdrachtgever is gehouden Online met Marinka onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

8.8.  Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online training, online coaching, een e-book, te ruilen en/of te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn/haar aankoop. De opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij afstand doet van het recht om gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 9. Wijziging factuuradres of verhuizing

9.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Online met Marinka mede te delen.

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst

10.1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

10.2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Online met Marinka zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10.3.  Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Online met Marinka de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

10.4.  Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Online met Marinka daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

10.5.  Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online training of een download, te ruilen en/of te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever direct toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 11. Opleveringstermijn

11.1.  Alle door Online met Marinka genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Online met Marinka spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de
opdrachtgever verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.

11.2.  Online met Marinka is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Online met Marinka gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.

11.3.  Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens Online met Marinka. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Online met Marinka.

Artikel 12. Prijzen en tarieven

12.1.  De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s. Tenzij anders vermeld.

12.2.  Online met Marinka heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

12.3. Online met Marinka is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Online met Marinka, dat in redelijkheid niet van Online met Marinka mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 13. Facturatie en betaling

13.1.  Facturatie voor de overeengekomen werkzaamheden geschiedt vooraf. Bestellingen via de webshop, voor online trainingen, coaching sessies en webhosting van Online met Marinka worden direct online afgerekend, vóór dat er gebruik gemaakt kan worden van diensten.

13.2.  Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

13.3.  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan Online met Marinka verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een consument, dan
worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.

13.4.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.

13.5.  De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

13.6.  Online met Marinka kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Online met Marinka verschuldigde bedragen betaald heeft.

13.7.  Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

13.8.  De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Online met Marinka elektronisch factureert. Indien de opdrachtgever een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Online met Marinka zich het recht om hiervoor meerkosten a €2,50 per factuur te berekenen.

Artikel 14. Voorbehoud van eigendom en intellectuele eigendomsrechten

14.1.  Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, online trainingen, coaching, modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages e.d., hierna te noemen “werk”, die Online met Marinka in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij Online met Marinka of bij haar licentiegever(s).

14.2.  Online met Marinka verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Online met Marinka heeft voldaan.

14.3.  Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij Online met Marinka of bij haar licentiegever(s).

14.4.  Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.

14.5.  Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Online met Marinka, dan heeft Online met Marinka het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Online met Marinka daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

14.6.  Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Online met Marinka voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

14.7.  Online met Marinka is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of pr-doeleinden. In dit kader heeft Online met Marinka het recht de naam en/of het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.

14.8.  De door Online met Marinka geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.9.  De inhoud van de website van Online met Marinka en de leeromgeving van Online met Marinka, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Online met Marinka en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enige gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Online met Marinka.

Artikel 15. Onderzoek naar het bestaan van rechten

15.1.  Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

15.2.  De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Online met Marinka ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

Artikel 16. Klachten

16.1.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan Online met Marinka kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Online met Marinka in staat is adequaat te reageren.

16.2.  Indien een klacht gegrond is, dan zal Online met Marinka de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

16.3.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Online met Marinka slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.

16.4.  Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

16.5.  Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met Online met Marinka:

a. via het e-mailadres: info@onlinemetmarinka.nl

b. via het telefoonnummer: 06–42646320

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

17.1.  Online met Marinka is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:

a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Online met Marinka ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
d. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
f. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.

17.2.  Voorts is Online met Marinka bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Online met Marinka op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Online met Marinka de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

17.4.  Online met Marinka behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1. Online met Marinka kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

18.2.  De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Online met Marinka is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart Online met Marinka tegen alle aanspraken ter zake.

18.3.  De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Online met Marinka is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.

18.4.  De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Online met Marinka niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan
van deze kopieën niet was opgetreden.

18.5.  Online met Marinka is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.

18.6.  Online met Marinka is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.

18.7.  De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Online met Marinka, maakt.

18.8.  Online met Marinka kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

18.9.  Online met Marinka is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatie faciliteiten.

18.10.  Iedere aansprakelijkheid van Online met Marinka voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.

18.11.  Indien Online met Marinka aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Online met Marinka beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Online met Marinka gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.12.  Vorderingsrechtenenanderebevoegdhedenvandeopdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Online met Marinka, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19. Overmacht

19.1. Van overmacht aan de zijde van Online met Marinka is onder andere sprake indien Online met Marinka verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Online met Marinka de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Online met Marinka zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

19.2.  Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Online met Marinka ten gevolge waarvan Online met Marinka haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

19.3.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.4.  Voor zover Online met Marinka ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Online met Marinka gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Bijzondere bepalingen online trainingen en coaching Online met Marinka

20.1.  Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of training al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Online met Marinka aan te bieden.

20.2.  Er is door de deelnemer geen enkel recht op verplichting te ontlenen aan de training of traject en ieder handelen van de deelnemer is voor zijn eigen rekening en risico. Online met Marinka aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de deelnemer de aan hem/haar uit gelegde wijze en methode van Online met Marinka in de praktijk tot uitvoering brengt.

20.3.  Online met Marinka is gerechtigd, indien de deelnemer in gebreke ismet het nakomen van de betalingsverplichting richting Online met Marinka, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

20.4.  Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de factuur plaats en blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledig overeengekomen offertebedrag.

20.5.  Deelnemer ontvangt pas toegang tot de leeromgeving van Online met Marinka na betaling van het overeengekomen bedrag.

20.6.  Online met Marinka heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar de training aan te passen ter promotionele doeleinden.

20.7.  Doordat voor het geven van de training gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Online met Marinka niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

20.8.  Online met Marinka behoudt ten allen tijde het recht om de leeromgeving van Online met Marinka tijdelijk offline te halen, om de leeromgeving en trainingen te updaten.

20.9.  Online met Marinka behoudt ten allen tijde het recht om deelname te weigeren.

20.10.  Online met Marinka is gerechtigd de inhoud van een training uit te breiden, te beperken of aan te passen.

20.11.  Deelnemerverkrijgteenbeperktenpersoonlijkrechtomdeinhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is deelnemer dan ook niet toegestaan een soortgelijk aanbod te creëren in de 12 maanden na het volgen van de training.

20.12.  De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven eigendom van Online met Marinka. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

20.13.  Online met Marinka behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content en training onverlet.

Artikel 21. Geheimhouding

21.1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

21.2.  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Online met Marinka gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Online met Marinka zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Online met Marinka niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1.  Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

22.2.  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Online met Marinka worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Online met Marinka gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Online met Marinka zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.